0913-534-95-48 info@thinkwell.ir تایم کاری : شنبه تا جمعه تهران

دانلود ایمیج های داکر و نرم افزارهای مورد استفاده متخصصان Devops


 

 

لیست ایمیج های موجود در وب سایت
جهت دانلود از آدرس hub.thinkwell.ir/devops+image name استفاده کنید
در سیستم عامل لینوکس برای دانلود ایمیج از دستور wget استفاده کنید
به عنوان مثال : wget hub.thinkwell.ir/devops/nginx.tar
پس از دانلود ایمیج از دستور docker load < image name استفاده کنید

نام ایمیچ :

 

(دانلود ایمیج داکر nginx alpine)  nginx:alpine ==>hub.thinkwell.ir/devops/nginx-alpine.tar

(دانلود ایمیج داکر nginx )   nginx:latest ==> hub.thinkwell.ir/devops/nginx.tar

(دانلود ایمیج داکر  alpine)  alpine:latest ==>hub.thinkwell.ir/devops/alpine.tar

(دانلود ایمیج داکر گرافانا grafana)  grafana/grafana:latest ==>hub.thinkwell.ir/devops/grafana.tar

(دانلود ایمیج داکر influxdb)  influxdb:latest ==>hub.thinkwell.ir/devops/influxdb.tar

(دانلود ایمیج داکر mysql)  mysql:5.6 ==>hub.thinkwell.ir/devops/mysql-5.6.tar

(دانلود ایمیج داکر php apache)   php:8.0.7-apache ==>hub.thinkwell.ir/devops/php-8.0.7-apache.tar

(دانلود ایمیج داکر portainer-ce)  portainer/portainer-ce:latest ==>hub.thinkwell.ir/devops/portainer-ce.tar

(دانلود ایمیج داکر پایتون python alpine)  python:3.7-alpine ==>hub.thinkwell.ir/devops/python-3.7-alpine.tar

(دانلود ایمیج داکر redis alpine)  redis:alpine ==>hub.thinkwell.ir/devops/redis-alpine.tar

(دانلود ایمیج داکر redis)  redis:latest ==>hub.thinkwell.ir/devops/redis-latest.tar

(دانلود ایمیج داکر nexus3 repository)  sonatype/nexus3:latest ==>hub.thinkwell.ir/devops/sonatype-nexus3.tar

(دانلود ایمیج داکر ubuntu)  ubuntu:latest ==>hub.thinkwell.ir/devops/ubuntu.tar

 

namazi

2 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !
قالب فروش فایل

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

متاسفانه موردی یافت نشد ...